Vorlesungsplan-Informationssystem FH/PTL Wedel

Fachrichtung - E-Commerce (Bachelor)


B_ECom2 8:00 - 9:15 9:30 - 10:45 11:00 - 12:15 12:30 - 13:45 14:00 - 15:15 15:30 - 16:45 17:00 - 18:15
Mo        
Programmstrukturen 2 - - 2 2 4
- - 2 2 4
- 2 - 2 4
- 2 - 2 -
  2 - - -
hs   - - - -
HS04
Office-Anwendungen - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
  23 - - -
fko   - - 23 -
PC03, PC02
Di
Web-Technologien (Übung) - 56 - - 4
- - - - 4
- - - - 4
- - - - -
  23 - - 4
mpg   - - - -
PC03, PC02
Web-Technologien - 56 - - 4
- - - - 4
- - - - 4
- - - - -
  23 - - 4
mpg   - - - -
HS04
Web-Technologien - 56 - - 4
- - - - 4
- - - - 4
- - - - -
  23 - - 4
mpg   - - - -
HS04
Programmstrukturen 2 (Übung, Termin 3) - - - - -
- - 2 - -
- - - - -
- - - 2 -
  2 - - -
cei, klk, nvk   - - - -
PC01
Programmstrukturen 2 (Übung, Termin 4) - - - - -
- - 2 - -
- - - - -
- - - 2 -
  2 - - -
cei, klk, nvk   - - - -
PC01
Medienrecht - - 12 16 2
- - - - -
- - - - -
- - - - -
  2 - - -
tbi   - - - -
HS05
Mi
Finanzwirtschaft - 12 - - -
- - 12 - -
- - - - -
- 12 - 12 -
  12 - - 4
fbo   - - 12 -
HS07
Deskriptive Statistik - 12 12 23 -
- - 12 12 -
- 12 1 12 -
- 12 - 12 -
  23 - - 4
fbo   - - 12 -
HS07
   
Web-Technologien (Tutorium) - 56 - - 4
- - - - 4
- - - - 4
- - - - -
  23 - - 4
mpg   - - - -
HS04, PC04
 
Kolloquium          
         
         
         
         
dmt, kfe, nte          
HS06
Do
Programmstrukturen 2 - - 2 2 4
- - 2 2 4
- 2 - 2 4
- 2 - 2 -
  2 - - -
hs   - - - -
HS04
Operations Research - 34 - - -
- - - 56 -
- - - - -
- - - 34 -
  23 - - -
iw   - - 34 -
HS07
Operations Research - 34 - - -
- - - 56 -
- - - - -
- - - 34 -
  23 - - -
iw   - - 34 -
HS07
 
Finanzwirtschaft - 12 - - -
- - 12 - -
- - - - -
- 12 - 12 -
  12 - - 4
fko   - - 12 -
HS07
   
Fr
Grundlagen der Linearen Algebra - 12 12 23 -
- - 12 12 -
- 12 1 12 -
- 12 - 12 -
  23 - - -
aha   - - 12 -
HS07
Datenschutz (nach Moodle-Bekanntgabe) - 56 12 16 2
- - 12 14 2
- - - - -
- 1 - 12 2
  2 - - 2
swe   - - 16 -
HS07
Programmstrukturen 2 (Aufgabenvorstellung) - - 2 2 4
- - 2 2 4
- 2 - 2 4
- 2 - 2 -
  2 - - -
klk   - - - -
HS06
     
Sa              
So